Hållbar utveckling

Ett föregångsland

 

Att nyttja resurserna så att också framtida generationer har resurser att nyttja, är för mig en självklar utgångspunkt. Det handlar inte minst om fördelningspolitik – mellan generationer.

Sverige ska vara ett föregångsland i arbetet för en hållbar utveckling. Först och främst därför att vi har en skyldighet att lämna över en jord till våra barn, som också de kan nyttja och leva gott på. Men också av mer kortsiktiga skäl. Genom att vi ligger främst, kommer också den svenska industrin att vara först med att utveckla nya och miljöanpassade produkter.

Energiförsörjningen håller på att förändras. För tio-tjugo år sedan kom huvuddelen av energin för uppvärmning av villor och Foto: Mats J Ellingsenbostäder från olja. I Eskilstuna hade vi exempelvis ett oljeeldat värmeverk. Nu ökar andelen förnybara energikällor ganska snabbt. För att åter ta Eskilstuna som exempel har vi numera ett fliseldat kraftvärmeverk, vilket innebär att vi förutom varmvatten också får el därifrån. Antalet oljeeldade villor minskar kontinuerligt. Nya energislag – som exempelvis pellets och flis, men också värmeväxlare, och så sakteliga solkraft – blir allt vanligare för uppvärmning och varmvatten i villor och småhus.

Bilarna har blivit allt bättre på att lämna mindre utsläpp från bensin och diesel, men nu växer också antalet bilar drivna på E85 (en blandning som till 85% består av förnybar etanol) RME (Rapsmetylester) och biogas. Inte minst blir så kallade flexifuelbilar vanligare (alltså sådana bilar som kan drivas av såväl bensin som andra drivmedel).

Utveckling skapar förnyelse, och förnyelse är vad vi behöver om vi ska minska miljöbelastningen.

I Sverige har vi varit duktiga på att driva marknaden framåt. Företagen knorrar och har synpunkter, men är samtidigt kloka nog att greppa utvecklingen. Det är ett bra exempel på att samhällsinsatser driver utvecklingen.

Jag vill se mer av utvecklingsinriktning inom energiförsörjningsområdet. Biogas borde kunna bli en viktig energiprodukt för både bilar och som elproduktionskälla. Fler tankställen för alternativa drivmedel till bilar är viktigt om det ska kunna bli praktiskt möjligt att ha bilar som inte drivs av bensin. Här kan jag inte avstå från att påpeka kooperationens stora betydelse för utveckling i allmänhet och miljöutveckling i synnerhet. OK har (de senaste åren genom sitt hälftenägda bolag OKQ8 och genom egna satsningar) i 50 år varit ledande i miljöarbetet inom oljebranschen. Men det räcker inte med kooperationen – även om den har mycket stor betydelse – utan samhället måste komplettera näringslivets utvecklingsarbete med insatser som gör att utvecklingen strävar snabbare än annars mot en lägre miljöbelastning. Det är bra för svenskt näringsliv, för det skapar konkurrenskraft och nya jobb. Och därmed är det bra för Sverige och oss som bor här.

Arbetet för en hållbar utveckling kan – om vi vill, och det vill jag – i dubbel mening bli avgörande för jobben och välfärden.

 

Under 2005 och 2006 var jag tillsammans med Birgitta Eriksson (mp) så kallad rapportör i Regionförbundet Sörmland. Vårt arbete var att utarbeta ett förslag till strategi/strategiskt arbetssätt för Regionförbundet. Du kan läsa vår rapport här!

Comments are closed.